Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020 09:20

Έρευνα αναγκών του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας - Ο.ΚΑ.ΝΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ – Ο.ΚΑ.ΝΑ.


Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας πραγματοποίησε έρευνα διερεύνησης αναγκών στον ευρύ πληθυσμό κατά την περίοδο της πανδημίας COVID – 19 και των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν, με στόχο την καλύτερη αποτύπωση νέων αναγκών που μπορεί να προέκυψαν και κάλυψης αυτών.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν τα εξής: Το ποσοστό απαντήσεων αφορούσε σε ποσοστό 74% γυναίκες και 26% άνδρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών του δείγματος (75,6%) ήταν έγγαμοι έναντι 12,2% άγαμων και 8,1% διαζευγμένων. Από τους έγγαμους το 44,7% έχει δύο παιδιά, το 16,3% τρία και το 17,9% δεν έχει παιδιά.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα (82,9%) είναι κάτοικοι του Δήμου Λαρισαίων με σπουδές οι περισσότεροι σε ΑΕΙ/ ΤΕΙ (85,4%). Επαγγελματικά τα περισσότερα μέλη του δείγματος είναι δημόσιοι υπάλληλοι (69,1%), το 13% ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες το 6,5% και άνεργοι το 4,1% του δείγματος.
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (60,2%) στην έρευνα δήλωσαν ότι αυτό το διάστημα εργάζονταν δια ζώσης – πήγαιναν στη δουλειά τους – ενώ ένα ποσοστό 22% εργάζονταν εξ αποστάσεως και το 12,2% δήλωσαν άνεργοι.
Στο ερώτημα πως αξιολογούν την συνολική τους ψυχική υγεία πριν την πανδημία του COVID – 19, οι συμμετέχοντες σε ένα μεγάλο ποσοστό (49,6%) δήλωσαν ότι ήταν πολύ καλή και σε ένα ποσοστό 30,1% εξαιρετική. Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά που προκύπτει όσον αφορά την εκτίμηση της συνολικής ψυχικής υγείας μετά την πανδημία, όπου παρατηρούμε ότι ένα ποσοστό 4,9% δηλώνει ότι ήταν χειρότερη μετά την πανδημία σε σχέση με το 2,4% που δηλώνει ότι ήταν καλύτερη πριν την πανδημία.
Όσον αφορά στα συναισθήματα που βίωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα μέσα στην περίοδο του COVID – 19 υπερίσχυσαν το άγχος, η αγωνία, ο θυμός, η απογοήτευση αλλά και παράλληλα βίωσαν ασφάλεια, ηρεμία, αισιοδοξία και χαρά.
Στο ερώτημα ποιος με υποστήριξε συναισθηματικά αυτό το διάστημα το μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων (81,3%) αφορούσε στην οικογένεια, στους φίλους το 49,6%, στο επαγγελματικό περιβάλλον το 17,1%, στους ειδικούς ψυχικής υγείας το 1,6%, ενώ ένα ποσοστό 13% δήλωσε ότι δεν τους υποστήριξε κανείς.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι τα πιο σημαντικά θέματα που είχαν να διαχειριστούν αυτό το διάστημα ήταν η καθημερινότητά τους (64,2%), η υγεία της οικογένειάς τους (49,6%), η οικονομική τους κατάσταση (40,7%), η διαχείριση των παιδιών τους (38,2%) και ένα ποσοστό 19,5% απάντησε η διαχείριση της σχέση με τον/την σύζυγο/σύντροφο τους.
Όσον αφορά την συμμετοχή σε δράσεις του Κέντρου Πρόληψης το 60,2% των ερωτώμενων έχει πάρει μέρος σε αυτές, ενώ ένα ποσοστό 39,8% δήλωσε όχι. Από αυτούς που συμμετείχαν σε δράσεις του Κέντρου ένα ποσοστό 43,9% δήλωσε πως παρακολούθησε ομάδα εκπαιδευτικών, ένα ποσοστό 36,6% συμμετείχε σε εκδηλώσεις του Κέντρου, σε τμήματα του Εργαστηρίου Ζωής το 26%, σε ομάδα γονέων το 11,4% και ατομική συμβουλευτική το 6,5%.
Στο ερώτημα τι είδους υποστήριξη θα θέλατε να λάβετε αυτή την περίοδο από το Κέντρο Πρόληψης οι απαντήσεις που δόθηκαν αφορούσαν σε διαδικτυακή συμμετοχή σε βιωματικά σεμινάρια (29,3%), διαδικτυακή συμμετοχή σε ομάδα εκπαιδευτικών (27,6%), διαδικτυακή συμμετοχή σε τμήμα του Εργαστηρίου Ζωής (24,4%), διαδικτυακή ατομική συμβουλευτική (17,9%), ενώ ένα ποσοστό 20,3% δήλωσε ότι δεν θα επιθυμούσε να λάβει καμία υποστήριξη αυτό το διάστημα από το Κέντρο Πρόληψης.
Τέλος, κάποιοι ερωτηθέντες της έρευνας απάντησαν ότι θα επιθυμούσαν να πραγματοποιηθούν συναντήσεις δια ζώσης σε εξωτερικό χώρο.